Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

off

 

Английско-Български речник

off [ɔ:f]

I. adv
1. отдалечаване, отдалеченост, разстояние и по време: от (от-), из (из-); на (на-); to be (set, take o.s.) ~ тръгвам, поемам, заминавам; отивам си; to make ~ махам се, офейквам; (get) ~ with you! махай се, да те няма! ~ with his head! обезглавете го! the girl ran ~ момичето избяга; a house a mile ~ къща на една миля разстояние; far ~ далече, в далечината; 2 weeks ~ след две седмици; to sail ~ and on мор. плувам ту към откритото море, ту към брега;
2. махане, сваляне, пълно откъсване: без превод; от (от-); to take 10 percent ~ смъквам (намалявам с) 10 процента; to take o.’s coat ~ свалям си палтото; hats ~! шапки долу! to cut (bite, tear) ~ отрязвам, отхапвам, откъсвам;
3. прекъсване на действието: без превод; от-; the water is ~ водата е спряна, спрели са водата; the dish is ~ ястието е свършило (в ресторант); the deal is ~ развалихме (развалиха) сделката;
4. извършване на действие докрай: из (из-); до (до-); от (от-); to kill ~ all vermin избивам (ликвидирам) всички паразити; to work ~ отработвам;
5. намаляване на брой, количество: без превод; от-; the number of customers dropped ~ клиентелата намаля; a week ~ една седмица отпуск; I must knock ~ a stone or two трябва да отслабна с десетина килограма;
6. освобождаване, отърсване; to sleep ~ a hangover спя, за да ми мине махмурлука;
7. откачане, прекратяване на контакта; to turn the radio ~ изключвам радиото; • to be well (badly) ~ добре (зле) съм материално; to be badly ~ for нямам достатъчно от, зле съм с (откъм), не ми достига; ~ and on от време на време; с прекъсвания; right (straight) ~ веднага; a bit ~ жарг., неприятен; непочтен; кофти;

II. prep
1. сваляне, падане: от; to fall ~ a tree падам от дърво; to take tax ~ potatoes махам данъка върху картофите;
2. отдалечаване, отдалеченост, на разстояние от: от; ~ shore навътре в морето; ~ the road край пътя; a sreet ~ the main road улица, която се отклонява от главния път; странична улица; keep ~ the grass не гази тревата; ~ the mark далеч от целта; прен. не във връзка с разискван въпрос; it is ~ the point това няма нищо общо с въпроса;
3. източник, обект: без превод; to live ~ the fat of the land живея в охолство, водя безгрижен живот;
4. незаетост; to have time ~ (work) имам свободно време;
5. не на нужната висота: badly ~ o.’s game сп. не във форма; ~ o.’s feed без апетит; ~ black почти (ненаситено) черно;
6. въздържане от: to be ~ meat не ям месо;

III. adj
1. отдалечен, свален; ~ consumption of intoxicants домашна консумация на спиртни питиета; you’re ~ in your calculation сбъркали сте в изчисленията;
2. второстепенен; an ~ road страничен път; an ~ issue въпрос от второстепенно значение;
3. изключен, не в действие, неработещ (за мотор и пр.); отменен; отложен (за събитие);
4. десен, външен; the ~ side външна, дясна (ам. лява) страна;
5. малко вероятен;
6. незает, свободен; an ~ day свободен ден; лош ден, когато човек не е във форма;
7. под обикновеното ниво, не на нужната висота; по-малък (като брой, по количество); an ~ season мъртъв сезон; profits are ~ печалбите са по-малки; this fish is a bit ~ рибата не е съвсем (дотам) прясна; I’am feeling rather ~ today днес не ми е много добре;
8. сп. насрещен (при игра на крикет част от игрището срещу играча с хилката);
9. мор. от(към) морето;

IV. n
1. сп. игрището при (пред) играча с хилката (при игра на крикет);
2. ам. несполука, неуспех; I’ve had my ~s and ons видял съм добри и лоши дни;

V. v разг.
1. отказвам се от (споразумение, съглашение и под. с някого);
2. мор. поемам в открито море;
3. нар. свалям дреха; to ~ with o.’s coat нар. свалям си палтото;
4. to ~ it отивам си, тръгвам си;

VI. int марш!


. съкр.
1. (offer) оферта;
2. (office) служба, длъжност;
3. (official) официален.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.