Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

good

 

Английско-Български речник

good [gud]

I. adj (better [´betə]; best [best])
1. добър, доброкачествен, хубав; to put in a ~ word for казвам добра дума за;
2. хубав, приятен; this mеal is ~ to eat това ядене е приятно на вкус;
3. добър, полезен, здравословен; aspirin is ~ for headache аспиринът помага при главоболие; he drinks more than is ~ for him прекалява с пиенето;
4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат; здрав;
5. добър, добродетелен; милостив; ~ deeds (works) добри дела, благодеяния;
6. добър, мил, любезен; be ~ enough to sign here бъдете така добър (любезен) да сложите подписа си тук;
7. добър, правилен; целесъобразен; приличен; I thought it ~ to do that сметнах, че е добре (правилно, прилично) да направя това;
8. добър, послушен (особ. за деца); there’s a ~ boy! ти си добро момче!
9. добър, опитен, който го бива (at); подходящ, годен (for); умел, изкусен; to be ~ at swimming добре плувам, бива ме в плуването; he’d be no ~ as a doctor от него няма да стане добър лекар;
10. добър, свеж, пресен (за продукти);
11. истински, валиден, нефалшифициран; the passport is ~ for five years паспортът важи за пет години;
12. добър, здрав, силен; with his ~ eye със здравото си око; a ~ fire силен огън;
13. способен да издържи (да понесе, да плати); надежден; the tyres are ~ for another 5000 km гумите могат да изкарат още 5000 км; to be ~ for $ 1000 мога да платя 1000 долара;
14. добър, удобен, изгоден; благоприятен;
15. често за усилване на друго прилагателно: истински; доста, много; цял; ~ hard work усилена работа; зор; a ~ long walk дълга разходка; in ~ plain English на прост английски; you have a ~ way to go имаш доста път да вървиш; to wait three ~ hours чакам цели три часа; you’re ~ and early много рано сте дошли; • as ~ as 1) толкова добър, колкото; 2) все едно, че; почти; it is as ~ as new почти е ново; it is as ~ as done все едно, че е свършено, почти е свършено; it is as ~ as a play! колко забавно! as ~ as pie много симпатичен; to give as ~ as one gets не падам по-долу, и мен си ме бива; the G. Book Библията; ~ old John! браво на Иван, ашколсун, Иване! a ~ sport (sort, sl egg, onion) славен човек, арабия; to be as ~ as o.’s word изпълнявам обещанието си, оставам верен на думата си, държа на думата си; that’s a ~ one (разг. ’un) каква лъжа, и тая си я бива; to make ~ 1) компенсирам; to make ~ the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици; 2) доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание); 3) успявам в, постигам; to make ~ o.’s escape успявам (удава ми се) да избягам; 4) утвърждавам, закрепям (положението си); доказвам (правата си); 5) пробивам си път, преуспявам; 6) поправям се; изкупвам грешките си; to take (s.th.) in ~ part не се засягам;

II. adv здравата, хубавичко, както трябва; ~ and hard усилено, здравата; • ~ for you! браво!

III. n
1. добро, благодеяние, добро дело; to do ~ върша добро; to return ~ for evil отвръщам на злото с добро; an influence for ~ добро влияние; to be up to no ~ готвя (кроя) нещо лошо; to be in ~ with s.o. ам. в добри отношения съм с, разбирам се добре с;
2. добро, благо; полза; for the ~ of заради, поради; for the common ~ за общо добро (благо); to do s.o. ~ полезен съм на някого, помагам някому (физически или морално); much ~ that will do you ирон. голяма полза (ще имаш от това); a (fat) lot of ~ that’ll do you! голяма файда! what’s the ~ of каква полза от (да с ger); it’s no ~ waiting for him няма смисъл да го чакаме; that’s no ~ това не струва нищо; от това нищо няма да излезе; to come to no ~ провалям се, пропадам, нищо не излиза от мен; it’s all to the ~ толкова по-добре; to be ten dollars to the ~ имам десет долара печалба;
3. for ~ (and all) завинаги, окончателно, безвъзвратно;
4. (с гл. в мн.) добри (благочестиви, честни) хора;
5. pl вещи, движимо имущество;
6. pl стока, артикули; ~ and chattels лични вещи; the latest spring ~s последните пролетни стоки; fancy ~s модни стоки; consumer ~s стоки за широко потребление; loose ~s насипни материали; semimanufactured ~s полуфабрикати; canned ~s консерви; green ~s пресни зеленчуци (плодове); dry ~s галантерийни стоки;
7. pl товар, багаж, стоки; attr товарен, багажен; a ~s train товарен влак; a ~s station сточна гара; to deliver the ~s доставям стоката; изпълнявам обещание или поето задължение; that’s the ~s sl хайде, на добър час; to catch s.o. with the ~s хващам някого на местопрестъплението; to have the ~s on s.o. разполагам с компрометираща информация за някого; to have (put, keep) all o.’s ~ in the shop window излагам всичко на показ; a nice little bit (piece) of ~s разг. “парче” (за младо момиче, жена);
8. pl (the ~) улики, веществени доказателства.


[¸gud´hju:mədnis]
-humouredness n добродушие, благост.
[¸gud´neitʃədnis]
-naturedness n добродушие; човечност, благост.
[´gud´ou]
-oh int браво! супер! чудно! кеф!

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.