Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

bring

 

Английско-Български речник

bring [briη]
v (brought [brɔ:t])
1. довеждам, докарвам, донасям; ~ it to me донеси ми го; what ~s you here? какво те носи насам? to ~ s.o. on his way изпращам някого (донякъде); to ~ into fashion въвеждам като мода; to ~ s.th. to s.o.’s mind припомням нещо на някого; to ~ to s.o.’s notice обръщам вниманието на някого върху нещо; to ~ art to the public поднасям изкуството на вниманието на обществеността; we’ll be ~ing you all the details of the day’s events ще ви осведомяваме за всички подробности около събитията за деня;
2. докарвам, нося, докарвам (си) (печалба); how much did your honey ~? колко взе от меда си? колко си докара от меда?
3. скланям, склонявам, предумвам, убеждавам, кандардисвам; накарвам; I can’t ~ myself to do s.th. не мога да си наложа (да се реша) да направя нещо;
4. предизвиквам, причинявам, докарвам до (to); задействам; имам като последица, влека след себе си; the attacks have brought disgrace on Germany атаките донесоха позор за (дискредитираха) Германия; to ~ misfortune on s.o. (on s.o.’s head) докарвам нещастие на някого, навличам беда на някого; to ~ tears to s.o.’s eyes накарвам някого да се просълзи, просълзявам, разплаквам; you have brought it on yourself сам си го докара (си я навлече) (за беда), сам си си крив, сам си си виновен; to ~ s.th. into action (play) прен. поставям (нещо) в ход (в действие); воен. хвърлям в бой; to ~ to a close (conclusion, end) завършвам, изкарвам докрай; to ~ to pass причинявам, пораждам; to ~ s.o. to beggary докарвам някого до просешка тояга, разорявам някого; to ~ s.th. in question поставям под съмнение;
5. юрид. завеждам (дело); предявявам (обвинение, иск); to ~ an action (a suit) against s.o., to ~ s.o. before the court давам някого под съд, завеждам дело срещу някого; to ~ a charge of s.th. against s.o. обвинявам някого в нещо; to ~ a charge home to s.o. доказвам обвинението си срещу някого; to ~ to bear насочвам; to ~ all o.’s strength to bear on s.th. натискам с всички сили; to ~ pressure to bear on s.o. упражнявам натиск (давление) върху някого; to ~ o.’s mind to bear on s.th. насочвам (съсредоточавам) цялото си внимание върху нещо; to ~ s.o. to book for s.th. търся сметка от някого за нещо; мъмря, гълча, хокам; • to ~ (s.th.) home to s.o. накарвам някого да разбере, да почувства нещо, правя нещо пределно ясно за някого; air raids ~ war home to the people бомбардировките накарват хората да разберат какво значи война; to ~ into the world раждам, давам живот на; to ~ to a head карам да назрее; изострям; довеждам до криза; to ~ s.th. to light разкривам, изваждам наяве, откривам; to ~ low повалям, събарям на земята; унижавам; to ~ to o.’s senses, to ~ to reason вразумявам, връщам разума на; to ~ s.th. to pass осъществявам нещо, привеждам нещо в изпълнение;
[´briηən¸bai´seil]
-and-buy sale n благотворителна разпродажба на употребявани вещи.
[´briη¸daun]
-down n sl разочарование.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.