Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

well

 

Английско-Български речник

well [wel]

I. adv
1. добре; задоволително; правилно; ~ done (said) добре свършено, сторено (казано, речено); to stand ~ with в добри отношения съм с, близък съм с; to go ~ together подхождаме си с; to be ~ out of s.th. добре се отървавам от нещо; to do ~ out of извличам голяма полза от, правя голяма далавера с (от); to be ~ up in (on) s.th. спец съм по, добре съм запознат с; let ~ alone (~ enough) добре е (остави го), както си е;
2. напълно, съвсем; оправдано; уместно; заслужено; you may very ~ say that напълно си прав; it is ~ worth a visit напълно си заслужава да се посети (види);
3. доста; ~ past forty доста над 40-те; ~ on (advanced) in years в напреднала възраст, не много млад; ~ into the night до късно през (нощта); ~ over a million доста над милион; ~ away напреднал, бързо постигнал успех; ~ and truly определено, решително (победен и пр.)
4. вероятно, възможно; it may ~ be that напълно е възможно, че; • as ~ също, освен това; as ~ as not също така добре, по-добре; we may as ~ begin няма да е зле да почнем, можем преспокойно да почваме; that’s just as ~ добре, че стана така; as ~ (it) might, as ~ (it) may както и можеше да се очаква, и нищо чудно; you might as ~ защо не; as ~ as също така добре, както; така, както; както и;

II. adj predic
1. здрав; to be (look, feel) ~ изглеждам (чувствам се) добре; all’s ~ всичко е наред; ~ enough доста добре, определено добре;
2. задоволителен, добър; all’s ~ that ends~ всичко е наред (добре), щом свърши добре;
3. желателен, препоръчителен;
4. успешен, благополучен;

III. int
1. (като уводна частица без особено значение) е, е добре; ~, here we are at last е, ето ни най-после; ~ thеn? а, после? е, и? и какво от това? ~, that can easily be rectified е, това лесно може да се поправи;
2. (за промяна на темата) ~, let’s press on както и да е, да продължаваме;
3. (за смекчаване на отрицателен коментар) ~, I thought... всъщност, аз мислех, че...;
4. (за учудване) (и ~, ~!) и таз хубава! бре! леле! ами! нима? ~! to be sure! ти ли си, бре? нима! възможно ли е? ~! I never! леле Боже! леле мале! не бих си помислил даже;
5. (за подкана към отговор) ~? what is it? е? какво има?

IV. n добро; I wish him ~ желая му доброто.


I. n
1. кладенец; дълбока яма;
2. сондаж;
3. асансьорна шахта; стълбищна клетка;
4. колба (на термометър);

II. v
1. бликам, излизам на повърхността (за течност); tears ~ed in her eyes очите ѝ се напълниха със сълзи;
2. надигам се, заливам (за чувство).


[´welək´septid]
-accepted adj добре приет; приветстван.
[´welə´kʌstəmd]
-accustomed adj добре привикнал; свикнал.
[´welə´kweintid]
-acquainted adj добре запознат; добре познат (известен).
[´wel´æktid]
-acted adj добре изигран.
[´welə´dæptid]
-adapted adj добре адаптиран.
[´welæd´ministəd]
-administered adj добре администриран, добре ръководен.
[´well´ædvə¸taizd]
-advertised adj добре рекламиран; добре представен.
[´welə´fektid]
-affected adj благоразположен, добре настроен; твърд; верен.
[´wel´eimd]
-aimed adj добре прицелен, добре насочен.
[´wel´ɛəd]
-aired adj добре проветрен.
[´wel´a:gju:d]
-argued adj добре обоснован.
[´wel´a:md]
-armed adj добре въоръжен.
[´welə´reindʒd]
-arranged adj добре подреден; добре структуриран; добре уреден.
[´welə´sɔ:tid]
-assorted adj добре подбран.
[´welə´tendid]
-attended adj добре посещаван, с високо посещение.
[´welə´testid]
-attested adj добре засвидетелстван.
[´welə´wɛə]
-aware adj напълно съзнаващ.
[´wel´kælkju¸leitid]
-calculated adj добре пресметнат; добре изчислен.
[´wel´klouðd]
-clothed adj добре облечен, облечен с вкус, елегантен.
[´welkən´si:ld]
-concealed adj добре прикрит.
[´welkən´sidəd]
-considered adj добре обмислен.
[´welkən´strʌktid]
-constructed adj добре съставен; добре изграден.
[´welkən´trould]
-controlled adj добре контролиран, добре управляван.
[´wel´kukt]
-cooked adj добре сготвен (сварен, изпечен).
[´wel´kʌlti¸veitid]
-cultivated adj добре култивиран; добре образован; добре обработен.
[´weldi´fendid]
-defended adj добре защитен.
[´weldi´skraibd]
-described adj добре описан.
[´weldi´zə:vd]
-deserved adj добре заслужен; напълно основателен.
[´weldi´veləpt]
-developed adj добре развит, добре разработен.
[´wel´disiplind]
-disciplined adj добре трениран; дисциплиниран.
[´wel´dɔkjumentid]
-documented adj добре документиран.
[´wel´edju¸keitid]
-educated adj добре образован; начетен.
[´welin´daud]
-endowed adj надарен.
[´weli´kwipt]
-equipped adj добре обзаведен (екипиран).
[´welfai´nænst]
-financed adj добре финансиран, разполагащ с финансови средства.
[´wel´fitid]
-fitted adj добре пасващ; нагоден.
[´wel´fɔ:md]
-formed adj граматически правилен, езиково издържан (за израз).
[´wel´fɔ:midnis]
-formedness n езикова издържаност, правилност (на израз).
[´wel´fɔ:ti¸faid]
-fortified adj добре укрепен, добре защитен.
[´wel´fə:niʃt]
-furnished adj добре обзаведен; добре снабден.
[´wel´gʌvənd]
-governed adj добре управляван.
[´wel´graundid]
-grounded adj
1. добре осведомен; добре инструктиран;
2. основателен, обоснован.
[´wel´ga:did]
-guarded adj добре пазен, добре охраняван.
[´wel´hidn]
-hidden adj добре скрит (прикрит).
[´wel´ilʌs¸treitid]
-illustrated adj богато илюстриран.
[´wel´dʒʌstified]
-justified adj добре заслужен, основателен; оправдан.
[´wel´laikt]
-liked adj харесван, обичан.
[´wel´lʌvd]
-loved adj обичан, тачен.
[´wel´mænidʒd]
-managed adj добре ръководен, вещо управляван.
[´wel´mætʃt]
-matched adj добре подбран; подхождащи си.
[´wel´meritid]
-merited adj добре заслужен, основателен.
[´wel´mikst]
-mixed adj добре смесен; хомогенен.
[´wel´mouti¸veitid]
-motivated adj мотивиран; стимулиран.
[´wel´ɔ:gə¸naizd]
-organized adj добре организиран.
[´wel´pleist]
-placed adj на място; уместен.
[´wel´plænd]
-planned adj добре планиран.
[´wel´pleid]
-played adj
1. добре изсвирен;
2. добре изигран.
[´wel´pli:zd]
-pleased adj доволен.
[´wel´præktist]
-practised adj отработен; заучен.
[´welprə´pɔ:ʃənd]
-proportioned adj с добри пропорции; съразмерен.
[´welprə´tektid]
-protected adj добре защитен.
[´welprə´vaidid]
-provided adj обезпечен; добре подсигурен.
[´wel´kwɔli¸faid]
-qualified adj добре обучен; високо квалифициран.
[´well´ri:zənd]
-reasoned adj добре обмислен; обоснован; разумен.
[´welri´si:vd]
-received adj добре посрещнат, приветстван.
[´welrekə´mendid]
-recommended adj силно препоръчан.
[´welri´hə:st]
-rehearsed adj отработен; многократно репетиран; добре заучен.
[´welri´membəd]
-remembered adj добре помнен, паметен.
[´welri´spektid]
-respected adj многоуважаван.
[´wel´sætis¸faid]
-satisfied adj доволен; удовлетворен.
[´wel´skuld]
-schooled adj добре обучен; добре образован; начетен.
[´wel´si:zənd]
-seasoned adj
1. добре подправен, пикантен;
2. кален; привикнал на трудности.
[´welsi´kjuəd]
-secured adj добре закрепен; подсигурен; гарантиран; обезпечен.
[´wel´sitju¸eitid]
-situated adj добре разположен.
[´wel´stækt]
-stacked adj sl пищна, апетитна, закръглена, добре надарена (за жена).
[´wel´stɔkt]
-stocked adj добре зареден; добре запасен.
[´wel´su:tid]
-suited adj подходящ; уместен; пасващ.
[´welsə´plaid]
-supplied adj добре снабден (зареден).
[´wel´treind]
-trained adj добре обучен, трениран.
[´wel´tri:tid]
-treated adj добре третиран; към който се отнасят добре.
[´welʌndə´stu:d]
-understood adj добре разбран; разбираем; ясен; понятен.
[´welʌp´hɔlstəd]
-upholstered adj разг. пълничък, обличък; шишкав.
[´wel´ju:zd]
-used adj употребяван; в широка употреба.
[´wel´wiʃiη]
-wishing adj доброжелателен, благожелателен.
[´wel´ritn]
-written adj добре написан.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.