Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

to

 

Английско-Български речник

to [tu:]
(под ударение , без ударение [tu] пред гласна, [tə] пред съгласна)

I. prep
1. за движение, посока в; до; на; към; за; при; a journey (visit) ~ Italy пътуване до (визита в) Италия; a tendency ~ тенденция, в посока към; ~ horse! на конете! ~ arms! на оръжие! ~ the right (left, south, etc.) надясно (наляво, на юг и пр.);
2. със значение на дателен падеж на; to give (send, lend, etc.) ~ давам (изпращам, давам на заем и пр.) на; give it ~ me дай ми го;
3. за изразяване на лично отношение на, към, за; lost (blind, sympathetic, favourable) ~ изгубен (сляп, състрадателен, благоприятен) за; loyal (unfaithful) ~ верен (неверен) на; subject ~ подлежащ на; in regard ~, as ~ що се отнася до; what’s it ~ you? теб какво те засяга?
4. за граница, предел до, на; starved ~ death изгладнял до смърт, умрял от глад; ~ a large (great) extent до голяма степен; ~ the last breath до последния си дъх; ~ the core (the marrow) до мозъка на костите, до краен предел, всецяло; ~ all eternity навеки; ~ the best of my knowledge (ability) доколкото знам (мога), доколкото ми е известно; generous ~ a fault прекомерно щедър;
5. за място до, на; shoulder ~ shoulder рамо до рамо, един до друг;
6. за начин по; made ~ order (measure) направен по поръчка (мярка); drawn ~ scale рисуван (начертан) по мащаб;
7. за резултат за; ~ my relief (amazement) за мое облекчение (удивление);
8. спрямо, към, пред, в сравнение с; ten ~ one десет към (на) едно; to prefer s.th. ~ s.th. else предпочитам едно нещо пред друго; it’s nothing ~ what I expected нищо не е пред (в сравнение с) това, което очаквах;
9. за цел на, за; в чест на; ~ this end за тази цел; with a view ~ с оглед на; to drink ~ пия за (в чест на); a monument ~ паметник за (в памет на, в чест на);
10. за прибавяне към, на; to add ~ прибавям към;
11. за притежание на, за; brother (secretary, heir) ~ брат (секретар, наследник) на; exception ~ a rule изключение на правило; common (natural, peculiar) ~ общ (естествен, характерен) за; key ~ the door ключ от (за) вратата; to have a right (title) ~ имам право на; to have ~ o.s. имам на свое разположение; that’s all there is ~ it това е всичко; there is nothing ~ it нищо не представлява;
12. с акомпанимент на, с, по; to sing ~ the piano пея с (акомпанимент) на пиано; to dance ~ a tune танцувам под такта на мелодия; to write ~ (from) dictation пиша под диктовка, по нареждане на;
13. за време до; from ... ~ от ... до; ten minutes ~ six шест без десет;

II. частица пред инф.
1. да; за да; за (цел, предназначение); programs set up ~ save animals програми, направени с цел спасяването на животните; good ~ eat добър за ядене; s.th. ~ drink нещо за пиене; he is not the man ~ forget his duties той не е човек, който би забравил задълженията си; in years ~ come в бъдеще, в идните години; take it if you want ~ вземи го, ако искаш;
2. във възклицания; oh, ~ think of it! само като си помисля! but then ~ be let down like that! но да те разочароват по този начин! така да те разочароват!;

III. [tu:] adv
1. в нормалното или исканото положение; до спиране; to shut (bang) the door ~ затварям (затръшвам) вратата; to come ~ свестявам се; to bring ~ свестявам;
2.: ~ and fro назад-напред, нагоре-надолу.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.