Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

run

 

Английско-Български речник

run [rʌn]

I. v (ran [ræn], run) 1. бягам, тичам, търча; ~ for it (your life) бягай, спасявай се както можеш; to ~ a mile бягам една миля;
2. прокарвам, прекарвам; мушвам, тиквам, вкарвам; вдявам (конец) (through, into); she ran a needle into her finger тя се убоде с иглата (заби иглата в пръста си); a sledge ~ning over snow шейна, плъзгаща се по снега; to ~ o.’s eyes over a page преглеждам страница;
3. движа се, въртя се, вървя, работя (за машина); циркулирам; задвижвам; задействам; to ~ a programme on a computer пускам програма на компютър; with the engine ~ning с работещ двигател, с неизключен двигател; to ~ idle работи на нулева скорост (за двигател, машина и пр.);
4. завеждам, ръководя, управлявам; експлоатирам; to ~ the show прен. ръководя, аз съм главният, аз коля и беся;
5. простирам се, преминавам, минавам по, вървя по, водя, следвам по; events ~ their course събитията следват естествения си ход; it ~s in the blood (family) това е наследствено, това (ми) е в кръвта; to ~ risks (the risk) рискувам; to ~ the gauntlet 1) вървя между две редици от хора с пръчки, които удрят (като наказание); 2) прен. търпя унищожителна критика;
6. изтичам, преминавам, отминавам; only a few hours to ~ остават още няколко часа;
7. продължавам; текущ (валиден, действителен) съм (за документ и пр.); to be ~ning театр. играе се;
8. публикувам, пускам в печата; they ran his story in the next issue публикуваха историята му в следващия брой;
9. участвам в надбягване, надбягвам се с, записвам (кон) за скачки; класирам се; John is ~ning third Джон финишира трети; also ran участваха освен това, не се класираха;
10. полит. издигам кандидатурата на; ам. поставям кандидатурата си, кандидатствам; to ~ for the presidency (president) кандидатирам се за президент;
11. пропуска, изпуска, тече, капе;
12. върви, котира се, струва средно;
13. съм, ставам; to ~ high надигам се, повдигам се (за прилив); разгарям се (за страсти и пр.); to ~ low (short) изчерпвам се (за припаси); to ~ dry пресеквам, пресъхвам; to ~ free на свобода съм; to ~ loose разхождам се на свобода; прен. вилнея, беснея, своеволнича (напр. за избягал затворник); his blood ran cold кръвта ми се смрази;
14. муз. изпълнявам (поредица ноти) в бърза последователност; пускам (запис);
15. карам да тича, пришпорвам; to ~ a horse at a fence препускам с кон срещу препятствие; to ~ s.o. off his legs карам някого да тича презглава; съсипвам някого от тичане (ходене, шетане); to ~ o.s. out of breath тичам до задъхване (запъхтяване);
16. карам, движа, направлявам движението на;
17. бързо се разпространявам;
18. тека, лея се; протичам, разтопявам се; разливам се (за бои и пр.); pavements ran with blood тротоарите бяха залети с кръв;
19. откарвам (с кола); he ran her to the railway station той я откара до гарата;
20. лея, изливам, пускам; to ~ a bath пълня ваната с вода;
21. гоня, подгонвам (дивеч с кучета); to ~ to earth (the ground) 1) преследвам до бърлогата; 2) прен. намирам след дълго търсене;
22. преминавам успешно; прекарвам (контрабанда); to ~ guns правя контрабанда с пушки;
23. пускам бримка (за чорап);
24. извеждам на паша, пускам (животни) да пасат;
25. глася (за писмо и пр.); it ~s like this ... то гласи следното ... (за писмо и пр.);
26. преодолявам; преминавам през; избягвам; to ~ a blockage пробивам блокада; • to ~ aground засядам (за кораб); to ~ s.o. close (hard) почти настигам някого; прен. опасен съперник съм на някого; to ~ it close (fine) оставям (позволявам) твърде малка разлика във време (количество, точност); to ~ before the wind мор. плувам с попътен вятър; to ~ counter вървя срещу; to ~ errands изпълнявам поръчки; to ~ a (high) temperature вдигам (качвам) температура; to ~ amok побеснявам, беснея, лудувам;Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.