Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

place

 

Английско-Български речник

place [´pleis]

I. n
1. място; in ~ на място; уместен, подходящ, сгоден; уместно; out of ~ не на място; неуместен, неподходящ; неуместно; in ~ of вместо, наместо; in the first (second) ~ на първо (второ) място; in the next ~ по-нататък; след това; после; six ~s were laid масата беше сложена за шест души; all over the ~ 1) навсякъде; 2) разпилян, объркан, разхвърлян, неорганизиран (за човек); this is no ~ for you не е за вас; ~ of worship молитвен дом; храм, църква; ~ of business търговска къща; кантора; ~ of residence жилище, дом; pride of ~ най-видното място, най-високата позиция; to give ~ to отстъпвам място на; to lose o.’s ~ in a line губя си реда (на опашка); some ~ някъде; in another ~ в Камарата на лордовете; ~ of arms плацдарм; to take o.’s ~ заемам мястото си, сядам; to take ~ случва се, става, състои се; to fall (click) into ~ идвам си на мястото; мозайката се сглобява; to have a soft ~ in o.’s heart for s.o. питая (изпитвам) добри (нежни) чувства към някого; a sore (tender, raw) ~ болно (уязвимо) място; to find o.’s ~ in the sun слънцето изгрява и на моята улица; намирам щастието си; there’s no ~ like home у дома си е най-хубаво; to go to o.’s own ~ отивам на оня свят, умирам; to go ~s постигам успех в живота, издигам се; пътувам, посещавам забележителности;
2. дом, квартира, жилище; здание, сграда; имение; come to my ~ tonight елате довечера у нас;
3. селище; град; село;
4. площад; улица (само в названия); market-~ пазарен площад, пазар;
5. разг. пост, положение; to know o.’s ~ знам си мястото, държа се почтително;
6. длъжност; служба; работа; out of ~ безработен, без работа; I shall lose my ~ if I do it ще остана без работа (ще ме уволнят), ако направя това; it is not my ~ to correct his errors не ми е работа (не съм длъжен, не ми влиза в задълженията) да поправям грешките му;
7. пасаж, откъс, място (в книга и пр.);
8. сп. едно от първите три места (в състезание);
9. мат. знак; calculated to five decimal ~s (to five ~s of decimals) изчислено до петия десетичен знак;
10. мин. забой;

II. v
1. поставям, слагам, полагам, турям; помествам, намествам; to ~ in the clearest light хвърлям обилна светлина върху, осветявам всестранно; to be awkwardly ~d намирам се в неприятно положение; to ~ sentries воен. разставям часови; to ~ an order правя поръчка (with); to ~ a telephone call поръчвам телефонен разговор; to ~ o.’s balls skillfully in tennis умело разпределям ударите си при игра на тенис;
2. настанявам, назначавам, вреждам; намирам място на (за), намествам; to ~ a book with a publisher намирам издател за своята книга, уговарям издаването на книга с издател; I have ~d my play пиесата ми е приета, одобрена (за поставяне);
3. влагам, инвестирам; пласирам (in, on, upon); to ~ confidence in доверявам се на, гласувам доверие на;
4. определям местоположение (време, място) на; отнасям към определени обстоятелства; спомням си; I knew his face but I couldn’t ~ him лицето му ми беше познато, но не можах да си спомня откъде;
5. определям (отреждам) мястото на; прен. преценявам; he was a very difficult person to ~ трудно беше да се определи точно какъв човек е той;
6. сп. класирам; to be ~d класирам се на едно от първите места; • to ~ in circuit тех. включвам във верига; to ~ in commission (operation) предавам за експлоатация.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.