Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

mind

 

Английско-Български речник

mind [maind]

I. n
1. ум, разум, разсъдък; интелект; to be in o.’s right ~ нормален съм; to be out of o.’s ~ побъркан (луд) съм; to blow o.’s ~ разг. 1) изпадам в екстаз, халюцинирам (след употреба на наркотици); 2) възмущавам, изкарвам от равновесие; 3) поразявам, смайвам, слисвам, шашвам; ~ over matter интелектът побеждава (стои над) физиката; it has gone clear out of my ~ съвсем ми щукна из ума; to bring o.’s ~ to осъзнавам, проумявам, става ми ясно; of sound ~ нормален, здравомислещ; great ~s великите умове; to bore (scare) s.o. out of their ~ отегчавам (изплашвам) някого до смърт;
2. дух, съзнание; to wander in o.’s ~ бълнувам, говоря несвързано;
3. нрав; начин на мислене, манталитет, мисловност; high ~ великодушие, благородство; turn of ~ темперамент, манталитет; strength of ~ силна воля; peace of ~ душевно спокойствие; state of ~ състояние, разположение на духа; absence of ~ разсеяност; presence of ~ присъствие на духа, самообладание; to have a one-track ~ ограничен, тесногръд; to be easy in o.’s ~ спокоен съм, не се тревожа; I can’t get that out of my ~ не мога да избия това от главата си; frame of ~ настроение, разположение; to have s.th. in o.’s ~ загрижен съм, нещо ми тежи; to keep o.’s ~ on съсредоточавам се върху; to close (shut) o.’s ~ to s.th. не обръщам внимание на, прен. затварям си очите, отказвам да разбера; the ~s of men were roused духовете бяха възбудени;
4. склонност, вкус; to find s.th. to o.’s ~ нещо ми допада, по вкуса ми е; to have a month’s ~ to s.o. (to do s.th.) изпитвам силно влечение към някого; имам голямо желание да, горя от нетърпение да;
5. мнение, мисъл, намерение; решение; to be of s.o.’s ~, to be of like (the same) ~ as s.o., to be of a ~ with s.o. съгласен съм, единодушни сме с някого, споделям мнението на някого, на същото мнение съм като някого; to be (have s.th.) on o.’s ~ вълнувам, тревожа, ангажирам вниманието (мислите) на някого; to be in two ~s двоумя се, колебая се; to know o.’s own ~ знам какво искам; действам решително; to change o.’s ~ променям решението си; to make up o.’s ~ решавам (се); to give s.o. a piece of o.’s ~ скастрям, нарязвам някого, давам някому да се разбере; to make s.o.’s ~ easy; to put s.o.’ s ~ at ease успокоявам някого, разсейвам нечии съмнения (мрачни мисли); to have half a ~ to почти съм склонен да; to have a good ~ to почти съм решил да, ще ми се да; to have s.th. in ~ имам нещо предвид; to set o.’s ~ on (upon) s.th. поставям си за цел, заемам се сериозно с, концентрирам се върху; to speak o.’s ~ казвам това, което мисля, говоря искрено; to my ~ според мен, по мое мнение;
6. във фрази: спомен, памет; to bear (keep) in ~ не забравям, спомням си, имам грижата за; вземам предвид; вземам си бележка; to bring, (re)call s.th. to s.o.’s ~ припомням някому нещо; to call s.th. to ~ спомням си, припомням си; to cast o.’s ~ back спомням си миналото, връщам се мислено към (с to); he puts me in ~ of his father той ми напомня на баща си; to go (pass) out of ~ забравя се; out of sight, out of ~ далеч от очите, далеч от сърцето; time out of ~ от незапомнени времена;

II. v
1. обръщам внимание на, имам грижата за; don’t ~ what other people say не слушай какво казват другите; to ~ o.’s own business не се бъркам в чужди работи; to ~ rules спазвам правила;
2. обръщам внимание на, уважавам; you ought to ~ your elders би трябвало да слушате старите хора;
3. внимавам; пазя, полагам грижи за, гледам; I did not say so, ~ you! забележете добре, аз не казах това! to ~ the child гледам (наглеждам) детето; ~ the paint! пази се от боята! внимание, боя! ~ what you say (your language, your tongue)! мери си думите! ~ you are not late! гледайте да (хем да) не закъснеете! ~ youself! (~ your eye! sl) отваряй си очите, пази се! to ~ o.’s p’s and q’s говоря (действам) предпазливо; спазвам приличието;
4. помня (главно в imp); ~ what was told you! да не забравиш какво ти казаха!
5. (обикн. в отриц. и въпр. изречение) имам нещо против, не ми се харесва, тежи ми; do you ~ my smoking? имате ли нещо против да запуша? if you don’t ~ ако нямате нищо против, ако това не Ви безпокои; would you ~ shutting the door? бихте ли затворили вратата? моля Ви, затворете вратата; I don’t ~ все ми е едно, безразлично ми е; съгласен съм, може, бива; I don’t ~ the cold издържам на студ; I don’t ~ hard work, but I ~ insufficient pay трудната работа не ми тежи, но възразявам срещу недостатъчното заплащане; I should not ~ a cup of tea с удоволствие бих изпил чашка чай; never ~! все едно; нищо; няма значение; не се безпокойте! never ~ him! не му обръщай внимание, не го гледай него! never ~ the remainder задръжте рестото; never you ~! това е моя работа, не се бъркайте! will you have some cheese? - I don’t ~ if I do искате ли малко сирене? - може; who ~s what he says? прен. кой го бръсне?


[´maindiks¸pændiη]
-expanding adj предизвикващ еуфория (приповдигнатост) (за наркотик).
[´maind¸ri:diη]
-reading n четене на мисли.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.