Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

light

 

Английско-Български речник

light [lait]

I. n
1. светлина; виделина; by the ~ of the moon на лунна светлина; let’s leave before the ~ fails нека си тръгваме, докато е светло; at first ~ на зазоряване, на разсъмване; white ~ бял ден, дневна светлина; прен. безпристрастно разсъждение; black ~ ултравиолетова светлина, инфрачервено излъчване, невидимо лъчение; to stand (sit) in o.’s own ~ седя с гръб към светлината; прен. вредя (навреждам) сам на себе си; ~ year астр. светлинна година;
2. прен. светлина, бял ден; to come to ~ излизам на бял свят (наяве); to bring to ~ изкарвам наяве; изяснявам; to throw ~ upon изяснявам, пояснявам, разяснявам; to see the ~ 1) виждам бял свят, раждам се; 2) разбирам, схващам, убеждавам се; 3) ам. приемам нова вяра и пр.; to see the red ~ виждам (чувствам) опасност; to go (pass) out like a ~ разг. 1) изгубвам съзнание, припадам; 2) заспивам веднага поради умора;
3. аспект; to put the best ~ on s.th. представям нещо в най-благоприятна светлина;
4. озарение; the ~ of the battle shone in his eye очите му заблестяха гневно (застрашително); той започна да гледа на кръв; the ~ of o.’s countenance ирон. благоразположение, благосклонност;
5. светилник, светило, лампа, фар, свещ; светлина; осветление; turn on (put out) the ~! запали (загаси)! to shut o.’s ~s умирам, отивам си от този свят; to put out (quench) s.o.’s ~ прен. убивам някого; City of L.s прен. Париж;
6. сигнална лампа; pl светофар; to see a (the) red ~ виждам (подозирам за) опасност; green ~ ам. разг. свобода на действие, разрешение да се работи (действа); прен. зелена улица;
7. изк. светлина; ~ and shade светлина и сянка; прен. резки различия, контрасти; ~s and shades of expression нюанси на израза; high ~ светло петно;
8. огън (за запалване); to set ~ to запалвам, подпалвам; to strike a ~ драсвам (запалвам) клечка (кибрит); ост. избивам (хващам) огън (с кремък и огниво); will you give me a ~? мога ли да запаля? (за пушач, от чужда цигара); to put a ~ to the fire запалвам огън;
9. прозорец; светъл отвор, стъкло, част от прозорец; ancient ~s (запазено) право на пряка светлина (особ. при зазидан прозорец);
10. светило, знаменитост; leading ~ голям капацитет; to hide o.’s ~ under a bushel не изявявам способностите си, крия таланта си, проявявам излишна скромност;
11. прозрение; according to o.’s ~s според принципите си; new ~s прен. нови доктрини; a ~ broke in upon him той разбра, стана му ясно; by the ~ of nature интуитивно, по интуиция;
12. светлинна реклама;

II. adj светъл; ~ blue светлосин;

III. v (lit [lit] или lighted) 1. запалвам (се), паля (се); to ~ up 1) запалвам (лула и пр.); 2) светвам;
2. осветявам; to ~ s.o. downstairs светя някому докато слиза по стълбището;
3. прен. оживявам (се), пламвам (обикн. с up).


I. adj
1. лек; ~ hand 1) ловкост, “лека ръка”; 2) деликатност, тактичност; sorrows sit ~ on him той не се оставя да бъде завладян от скръб; скръбта не го сломява; a ~ touch леко докосване; ~ of foot лек, подвижен; to be a ~ sleeper спя леко, имам лек сън; to give ~ weight меря по-малко, излъгвам при мерене;
2. лек, конструиран от леки материали, с лека конструкция; ~ wooden shed лек дъсчен навес;
3. слаб, малък, незначителен; лек; ~ crop слаба (бедна) реколта;
4. рохкав, трошлив (за почва);
5. лекомислен; непостоянен; празен; ~ woman лека жена; to make ~ of s.th. омаловажавам нещо, гледам леко на нещо; разг. не се трогвам от нещо; не придавам важност (значение) на нещо, отнасям се небрежно (несериозно) към нещо, пренебрегвам нещо; to make ~ work of правя нещо с лекота;
6. лекотоварен;

II. adv леко; to travel ~ пътувам с малко (лек) багаж; to get off ~ отървавам се с малко, минавам леко; adv lightly.


v (lighted, рядко lit) 1. рядко слизам (от кон, превозно средство) (off, from, down from); отпускам се, слягам се (on, upon); to ~ at s.o.’s door пристигам при някого;
2. кацвам (за птичка); падам върху (за слънчев лъч, поглед и пр.); to ~ on o.’s feet прен. излизам благополучно от затруднение; окопитвам се след сътресение;
3. натъквам се неочаквано, попадам случайно (on, upon);
4. ам. sl (lit) спускам се, нахвърлям се; нападам (into);
[´laitəb¸sɔ:biη]
-absorbing adj поглъщащ светлина, светлопоглъщащ.
[¸lait´fiηgədnis]
-fingeredness n сръчност, ловкост, изкусност.
[¸lait´futidnis]
-footedness n бързина, пъргавост.
[´lait¸geidʒ]
-gauge adj тънък (за листов материал, тел).
[¸lait´hedidnis]
-headedness n лекомислие, необмисленост; замаяност.
[¸lait´haitidnis]
-heartedness n безгрижие, бодрост.
[´laitri¸zistənt]
-resistant adj светлоустойчив.
[´lait¸sensitiv]
-sensitive adj светлочувствителен.
[´lait¸saizd]
-sized adj с малки размери.
[´lait¸tait]
-tight adj светлонепроницаем, светлонепропусклив.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.