Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

head

 

ВНИМАНИЕ! Тази дума е маркирана като опасна.
Опасни думи са такива, които се ползват в разговорния език или се ползат за обида.

Английско-Български речник

head [hed]

I. n
1. глава; прен. човек, глава; глава добитък (pl без изменение); per ~ на човек (глава); thirty ~ of cattle тридесет глави добитък; from ~ to foot от глава до пети; to walk with o.’s ~ high in the air ходя с високо вдигнато чело; by a ~ taller с една глава по-висок; these instructions were given over my ~ тези указания са били дадени без мое знание (без да се допитат до мен); he was promoted over my ~ произведоха (повишиха) го вместо мен; ~ first (foremost) с главата напред; стремглаво; to fall ~ first падам с главата надолу; to turn ~ over heels обръщам се презглава; on his ~ be it отговорността е негова; to cut (strike) off s.o.’s ~ , to cut (make) s.o. shorter by a ~ обезглавявам някого; to lose o.’s ~ обезглавен съм; прен. обърквам се, шашардисвам се; we laid (put) our ~s together ние се съвещавахме; to do s.th. on o.’s ~ правя нещо леко (лесно); върша нещо без усилие; to get a swelled (the big) ~ навирвам нос, придавам си важност, големея се, надувам се, важнича; to bury o.’s ~ in the sand отказвам упорито да призная съществуващи факти; dead ~ разг. посетител (пътник) без билет; death’s ~ череп; to bite (snap) s.o.’s ~ off разг. срязвам някого, отвръщам грубо и рязко; I can do it standing on my ~ мога да го направя с вързани очи; it does my ~ in това ме побърква, изнервя, разстройва; to build up a ~ of steam постепенно побеснявам, губя търпение, излизам от кожата си; to give s.o.’s ~ a washing прен. трия сол на главата на някого; wine that goes (gets) to o.’s ~ вино, което удря в главата; success went to her ~ успехът ѝ завъртя главата, прен. забрави се; to have o.’s ~ in the clouds хвърча в облаците; she stands ~ and sholders above him прен. тя стои много по-високо от него; to hide o.’s (diminished) ~ спотайвам се (от срам); to hold (keep) o.’s ~ above water прен. държа се на повърхността, боря се с трудностите; to keep o.’s ~ down 1) спотайвам се, кротувам, трая си; 2) налягам си парцалите; работя упорито; to keep o.’s ~ above ground живея, съществувам; to knock their ~s together накарвам ги да се помирят; to knock (s.th.) on the ~ 1) опровергавам; 2) прекратявам, спирам, слагам край на; to lift s.o.’s ~ зарадвам някого; повдигам духа на някого; to stake o.’s ~ on залагам (режа, давам) си главата за; to talk s.o.’s ~ off проглушавам ушите на някого с приказки, уморявам някого от приказки; to work o.’s ~ off работя като вол; to make ~ or tail of разбирам, проумявам, разгадавам;
2. прен. ум, разум, разсъдък; разг. акъл; she has a good ~ on her shoulders, her head is screwed on (the right way) тя е умен човек, има акъл в главата си; to screw o.’s ~ tight опичам си ума, не се поддавам на изкушение; to have no ~ for geography не ме бива по география, не мога да помня (усвоявам) материала по география; it is above my ~ това е прекалено сложно за мен, не го разбирам; to have a ~ like a sieve забравям всичко, не мога да помня; to reckon in o.’s ~ правя си сметка наум; he has got (taken) it into his ~ that той си е наумил, че; it never entered my ~ that никога не ми е идвало наум, че; I think he made it up out of his own ~ струва ми се, че той сам си измисли това; to have a ~, to have a ~ on one имам акъл, акъллия съм; to keep a level (cool) ~, to keep o.’s ~ запазвам самообладание; he is off (out of) his ~ той не е на себе си, той е луд (полудял); to go out of o.’s ~ полудявам, обърквам се; soft (touched, weak, not quite right) in the ~ смахнат, шашав, не с всичкия си; to turn s.o.’s ~ подлудявам някого, побърквам някого; to turn s.th. over in o.’s ~ премислям нещо; off the top of o.’s ~ 1) импровизирано, без подготовка; 2) наизуст, “на сън”;
3. началник; шеф, бос; ръководител; водач; вожд, главатар;
4. предна част, начало, глава; нос (на кораб); острие (на брадва); чело (на чук); воен. заряд (на граната, торпедо); to take the ~ of the table сядам на председателското място (на маса); at the ~ of начело на; war-~ воен. боен заряд; ~ on the wind мор. срещу вятъра (и прен.); to make ~ напредвам, прогресирам;
5. връх, горна част, глава; главичка (на гвоздей); at the ~ of the list на първо място в списъка, начело на списъка;
6. извор; fountain-~ извор; прен. източник;
7. геогр. нос;
8. жило, връх (на цирей и пр.); to come to a ~ нарязвам; прен. достигам до критическа (решителна) точка; to bring to a ~ довеждам до критическа точка;
9. издигната част на постеля (за главата), възглавие, възглаве;
10. пяна, яка (на бира);
11. рубрика, отдел; заглавие; under separate ~s отделно, под отделни заглавия;
12. ези, лицева страна на монета; ~s or tails ези-тура; ~s I win, tails you lose прен. и така, и иначе ти губиш;
13. тех., хидр. напор, налягане; ~ of water височина на водния стълб;
14. строит., архит. ключ, ключов камък (на свод);
15. общ брой, число;
16. мет. леяк; мъртва (изгубена) глава;
17. тех. супорт, подвижно седло на струг; to make ~ against съпротивлявам се срещу; боря се против; напредвам срещу; by the ~ мор. с надлъжен наклон към носа (на кораб), със забит (наклонен) нос (за кораб); прен., шег. сръбнал, пийнал; to let s.o. have o.’s ~, to give s.o. their ~ давам свобода (на действие) на някого; to give a horse its ~ отпускам юздите на кон;

II. adj
1. челен, преден; първи, главен; ~ agent главен представител; ~ waiter оберкелнер;
2. насрещен, срещуположен; ~ tide (wind) насрещно течение (вятър);
3. муз. от горен регистър (за глас);

III. v
1. възглавявам, начело съм на, водя;
2. тръгвам, отивам, вървя (for);
3. озаглавявам; слагам заглавие на;
4. водя началото си от (за река); извирам от;
5. отсичам главата на (животно), обезглавявам;
6. слагам глава (главичка) на;
7. завивам се (за зелка);
8. сп. удрям (топка) с глава;Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.