Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

go

 

ВНИМАНИЕ! Тази дума е маркирана като опасна.
Опасни думи са такива, които се ползват в разговорния език или се ползат за обида.

Английско-Български речник

go [gou]
v (went [went]; gone [gɔn])
1. отивам; ходя; минавам, вървя, пътешествам; I’ll ~ and see him in the morning ще отида да го видя утре сутринта; to ~ to school (the theatre, a concert, work) отивам (ходя) на училище (театър, концерт, работа); to ~ by train (bus, plane) отивам (пътувам) с влак (автобус, самолет); to ~ on a journey пътувам; to ~ places излизам, ходя (на кино и пр.); to ~ the shortest way поемам най-краткия път;
2. движа се, в движение съм; работя, в действие съм (за механизъм); бие (за сърце); в обращение е (за пари); the clock won’t ~ часовникът не работи; how is your car ~ing? как е колата ти? to ~ (at) fifty miles an hour движа се с петдесет мили в час; to set ~ing задвижвам; to keep ~ing поддържам в действие; вървя си, продължавам; to keep s.o. ~ing in (with) s.th. поддържам (постоянно снабдявам) някого с нещо, не оставям да му липсва нещо; to be ~ing strong цъфтя, не ми личат годините;
3. вървя, минавам, напредвам, развивам се; (пре)успявам; how ~es it? how are things ~ing? разг. как си? как вървят работите? it is sure to ~ не може да не успее (да не излезе добре), непременно ще успее; he will ~ far (a long way) той ще преуспее, ще стигне далеч; if all ~es well with us ако всичко върви добре, ако не ни се случи нещо (лошо); the case went for (against) him делото беше решено в негова полза (вреда); to ~ (over) big sl имам голям успех;
4. отивам си, вървя си, тръгвам; (за)почвам; we must ~ (be ~ing) now трябва да си вървим (да тръгваме); they are all ~ne всички си отидоха; ~! сп. тръгвай! (при стартиране); be ~ne! ост. отивай си, махай се! here ~es! хайде! почваме! ~ again! пак захвана! from the word ~ от самото начало;
5. изчезвам, изгубвам се, прен. отивам; свършвам се, изчерпвам се; пропадам, загивам; бивам махнат (отстранен, уволнен); the battery has ~ne акумулаторът се е изтощил; his hearing (sight) is ~ing слухът (зрението) му отслабна; my umbrella is ~ne чадърът ми изчезна (я няма); he is ~ne пропадна, загина; it has (is) all ~ne всичко се свърши, нищо няма вече; all his money ~es on charity всичките му пари отиват за благотворителност; that clause will have to ~ тази клауза трябва да се махне; the car was the first luxury to ~ колата беше първият лукс, от който се лишиха; drink must ~ трябва да оставиш пиенето, пиенето трябва да престане; to ~ the way of all things (flesh) (разг. to ~ west) пропадам, умирам; няма го;
6. пропадам, срутвам се, рухвам; скъсвам се; продънвам се; търпя крах; фалирам; in the flood the fence went in three places от наводнението оградата се срути на три места;
7. минава (за време); he has still two weeks to ~ остават му още две седмици;
8. звъни, бие, удря; it has just ~ne 12 току-що удари (би) 12; how ~es the time? разг. колко е часът?
9. навършвам (години); she is (has) ~ne fifty тя има вече петдесет (години);
10. развалям се, повреждам се; счупвам се; the clutch on this car has ~ne съединителят на тази кола се е повредил;
11. вървя, минавам; водя, стигам, простирам се; the road ~es to the city пътят води до центъра на града; the differences ~ deep различията са дълбоки;
12. става, достатъчно дълъг (голям) е; побира се, минава; влиза, дели се; the plank just ~es across the brook дъската тъкмо стига да се прекоси потокът; 8 ~es into 24 three times 24, делено на 8, е три;
13. стои, слага се; these spoons ~ in that drawer тези лъжици стоят (се държат) в онова чекмедже;
14. водя се, слагам, спазвам (by); a good rule to ~ by добро правило, по което да се водиш (което да следваш);
15. продава се, харчи се, търси се, върви; в обращение е; these bags are ~ing well тези чанти вървят (се продават добре); that’s not expensive as things ~ това не е скъпо за днешните цени; the picture went for 200 pounds картината се продаде за 200 лири; ~ing! ~ing! ~ne! продава се! продава се! продадено! (при търг, придружено от три удара на чукчето);
16. правя (някакво движение, гримаса, шум и пр.); to ~ bang разг. трясва, избухва, експлодира; to ~ crack разг. пуква, прасва; to ~ flop разг. провалям се; to ~ smash into s.th. трясвам се в нещо; to ~ see-saw люшкам се, неустойчив съм, колебая се;
17. гласи, казва, е (за текст, мелодия и пр.); this is how the tune ~es ето как е мелодията; as the saying ~es както се казва; the story ~es that she has a rich uncle разправят, че тя има богат чичо;
18. бива даден (оставен, завещан), пада се (to); the house went to his son къщата стана собственост на сина му; victory always ~es to the strong победата е винаги на силния;
19. допринася, служи; необходим е; qualities that ~ to make a great man качества, необходими за един велик човек; that ~es to make life happier това допринася да стане животът по-щастлив, това прави живота по-щастлив;
20. само в pres p има, намира се, дава се; предлага се, сервира се; there is a cold supper ~ing downstairs долу има (се сервира) студена вечеря;
21. съм, ходя, намирам се, живея (в някакво обичайно състояние); he ~es bi the name of John наричат го Джон;
22. последван от прилагателно или израз ставам; to ~mad (crazy) полудявам; to ~ bad разваля се (за храна и пр.); to ~ ape (over) подлудявам, лудвам, откачам, луд съм (по); to ~ bankrupt банкрутирам, фалирам; to ~ cold all over цял изстивам (изтръпвам); to ~ into a faint (a swoon) припадам; to ~ to pieces рухвам (и прен.); to ~ to ruin разрушавам се, рухвам; to ~ to the bad пропадам морално;
23. само в progr forms изразява: 1) близко бъдеще; do you think it’s ~ing to rain? мислиш ли, че ще вали? 2) намерение; are you ~ing to tell him or not? имаш ли намерение да му казваш или не? 3) решителност; I’m not ~ing to be deceived няма да позволя да ме (из)мамят;
24. c ger: 1) ходя, отивам да, вземам да (изразява неудоволствие от някаква постъпка или навик); don’t ~ telling me lies да не вземеш да ме лъжеш; 2) ходя (на ски, лов и пр.); to ~ shopping (swimming) отивам да пазарувам (плувам); to ~ begging тръгвам (отивам) на просия, прен. не се харчи (търси), никой го не ще;
25. c and и друг глагол вземам, та (неодобр.); she went and got married тя взе, та се ожени;
26. карти залагам; обявявам; to ~ the limit прен. прекалявам го, отивам много далеч; to ~ the whole hog прен. отивам докрай; to ~ one better надминавам (than); превъзхождам; изпреварвам; отивам по-далеч; • to ~ flop sl претърпявам поражение, провалям се, не успявам; to ~ all out sl напрягам всички сили; to ~ it sl отдавам се на живот, живея си; to ~ it alone ам. действам сам срещу всички; поемам цялата отговорност; to ~ at it bald-headed действам енергично, решително; ~ it! разг. хайде де, покажи какво можеш! to ~ a long way има голямо значение (влияние); трае дълго; свършва много работа; to be ~ing some sl напредвам бързо; to ~ o.’s own gait вървя по собствения си път, действам самостоятелно; tо let ~ (от)пускам; to let o.s. ~ отпускам се; to let o.s. ~ on a subject разпростирам се (говоря надълго и нашироко) по даден въпрос; to ~ west разг. умирам, отивам на онзи свят; well, let it ~ at that хайде, нека мине; така да бъде; от мен да мине; ~ fly a kite (jump in the lake, lay an egg, lay a brick) грубо я не се бъркай! изчезвай! върви по дяволите! you can ~ hang може да вървиш по дяволите; just ~ and try! само се опитай! (заканително); ~ to bye-bye! дет. върви да спинкаш (нанкаш)! ~ while the ~ing is good върви си, докато е време (по живо по здраво); as far as it ~es такъв, какъвто е, докъдето стига; there he (she) ~es ето го (я), полюбувай му (ѝ) се (изразява учудване или неодобрение); it ~es without saying от само себе си се разбира, не ще и дума; what he says ~es каквото той каже, това става; той заповядва (командва); where do we ~ from here? какво ще правим после? а, сега накъде?
[gouz]
n разг. (pl goes )
1. движение; ход; on the ~ в движение;
2. енергия, въодушевление, стръв, предприемчивост, замах; to be full of ~, to have plenty of ~ пълен съм с енергия;
3. опит, удар, замах; to have a ~ at s.th. опитвам се да направя нещо; let’s have a ~! дай да опитаме! at one ~ на един път, с един удар; first ~ още от първия път;
4. порция (чаша) питие; глътка;
5. пристъп, припадък (на болест);
6. непредвидено положение (случка); неочакван обрат; it was a near ~ едва отървахме кожата;
7. успех, успешно предприятие; to make a ~ of успявам в, правя да преуспее; • to be on the ~ 1) готвя се да си ходя (да си вървя, да тръгвам); 2) на крак съм; в движение съм, зает съм; върша нещо; 3) sl пийнал съм; (it’s) no ~ нищо не става, не върви, безсмислено е; безнадеждно е; it’s a ~ става, решено е, договорихме се; quite the ~ последен вик на модата, нещо по което всички се увличат; the little ~ първият изпит за бакалавърска степен при хуманитарните науки (в Кембридж); it’s your ~ твой ред е; it’s all ~ разг. претрупан съм с работа, много съм зает; to give s.o. (s.th.) the ~-by sl пренебрегвам, игнорирам някого (нещо).
[´gou¸fa:stə´straip]
-faster stripe n декоративна лента, залепена върху автомобил.
[´gou¸getiη]
-getting n разг. предприемчивост; инициативност; замах; решителност; кариеризъм.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.