Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

for

 

Английско-Български речник

for [fɔ:]

I. prep
1. (предназначение, в полза, вреда на) за; ~ the teachers за учителите; I did it ~ you направих го за твое добро; to make a name ~ o.s. спечелвам си име; to be operated on ~ appendicitis опериран съм от апендисит; inoculate ~ ваксинирам срещу (против); there is nothing ~ it (but) няма що; не остава нищо друго освен;
2. (в подкрепа, защита на) за; I’m all ~ it поддържам изцяло; counsel ~ the defence адвокат на подсъдимия;
3. (цел, намерение) за, заради; what ~? защо? what’s that ~? за какво служи (е) това? ~ sale за продан; to send ~ a doctor викам (пращам да повикат) лекар; ~ my sake заради мене;
4. (замяна, размяна, съотношение) за, срещу, с; to exchange one thing ~ another разменям едно за друго, заменям едно с друго; word ~ word дума по дума, буквално, дословно;
5. (на мястото на; представляващ; във вид на) за, вместо, като с; L ~ London Л като Лондон; member (MP) ~ Bristol депутат за град Бристол; reduced-calorie cheese is a substitute ~ cream cheese нискокалоричното сирене е заместител на крема сиренето; what’s the English ~...? как е... на английски?; ~ exmple, ~ instance например; to do s.th. ~ правя нещо вместо (някого); open the door ~ me отвори ми вратата;
6. (причина) за, поради, по, от (и след сравнителна степен); they couldn’t sleep ~ hunger не можаха да спят от глад; ~ fear of ... (с ger) от страх да не ...; famous ~ o.’s voice прочут с гласа си; were it not ~ (but ~, except ~) ако (да) не беше; she wept ~ pure relief тя плака от облекчение; the worse ~ drink пийнал;
7. (движение към) за; the train ~ York влакът за Йорк;
8. колкото за, доколкото; що се отнася до; относно; откъм; ~ the rest колкото до другите; иначе; ~ myself; ~ my part; I, ~ one колкото за мене, аз например; ако ме питат мене; ~ all (aught) I know доколкото знам; знам ли аз;
9. (при пространство) на; по протежение на; и не се превежда; to run ~ a mile тичам една миля; black smoke was rising ~ several hundred feet or so черен дим се издигаше на около няколкостотин фута;
10. (времетраене) за, през, в продължение на, от, след; и не се превежда; ~ the present, ~ the time being засега; ~ good завинаги;
11. (след гл., същ., прил. и межд., изразяващи чувства, способност, качество, годност; също след прил. и нар. с too, enough) за, към; и не се превежда; too beautiful (stupid) ~ words неизразимо хубаво (глупаво); oh, ~ a cup of tea! де да имаше чашка чай, как ми се пие чашка чай;
12. (определен момент) за; the latest fashions ~ autumn and winter последните модни тенденции на есенно-зимния сезон; the Times ~ May 2 броят на в. “Таймз” от 2 май;
13. (предвид на) за; he was tall ~ an eight-year-old беше твърде висок за 8-годишно момче;
14. колкото и да, въпреки (с all изразява пречка, спънка); ~ all that въпреки всичко; ~ all its beauty, the town is a bit depressing въпреки красотата си, градът е малко подтискащ;
15. (с гл. с двойно допълнение) за, като, в качеството на; we left him ~ dead оставихме го, считайки го за мъртъв; I know (it) ~ a fact знам с положителност; ~ real в действителност, наистина; ~ sure (certain) със сигурност;
16. (за въвеждане на подлог към inf) it is not ~ me to arrange this не аз трябва (не е моя работа) да уреждам това; that is ~ him to say това той трябва да го каже; • you will be ~ it if she catches you разг. ще си изпатиш, ако те хване;

II. cj тъй като, защото.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.