Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

ред

 

Тълковен речник

редът, реда, мн. редове, (два) реда, м.
1. Разположени в права линия същества или еднородни предмети, знаци. Застани в реда си! Купувам си билет за десети ред. Редове на писмо.
2. Хоризонтална ивица, пласт. Плета няколко реда бръчкол и после започвам плетката.
3. Само ед. Време за осъществяване на нещо. Дойде редът ми да вляза при лекаря. Ред му е да има внуци.
4. Последователност. По азбучен ред.
5. Значителен брой от последователно следващи еднородни неща; редица. Имам ред причини да не дойда. Написани са ред произведения на тази тема.
6. Следващи едно след друго във времето събития; поредица, низ, върволица. В този ред трябва да поставим и тяхната сватба.
7. Само ед. Правилно, установено състояние, разположение на нещо. Поддържам реда в къщата. Документите са в ред.
8. Само ед. Правила, по които се извършва нещо. По съдебен ред. Установен ред за гласуване.
9. Само ед. Строй, режим. Държавен ред.
10. Само мн. Състав. В редовете на стачниците настъпи смут.
• На дневен ред. Който непосредствено предстои.
• Чета между редовете. Схващам, долавям скрития смисъл.
• В реда на нещата. Нормално, естествено (нещо).

Синонимен речник

(същ.) низ, верига, редица, върволица, серия, редуване, последователност
(същ.) правило, начин, план, метод
(същ.) дисциплина, режим, процедура, порядък
(същ.) спокойствие
(същ.) законност, легалност, справедливост, оправия
(същ.) пласт, слой
(същ.) организация, системност, методичност
(същ.) нареждане, подреждане, подредба, класификация, систематизация, класифициране, систематизиране, разпределение
(същ.) поредица
(същ.) акуратност
(същ.) смяна, тур, промеждутък

Българо-Английски речник

1. (линия, ивица) row, range, line
(ръкописен, печатен) line
на първия РЕД in the front row
стол на първия РЕД a front row seat
пo четирима на РЕД four abreast, (на дълбочина) four deep
нов РЕД a new/fresh line/paragraph
почвам нов РЕД begin anew paragraph
линотипен РЕД печ. slug
чета между РЕДовете read between the lines
РЕД дървета а linc/row of trees
РЕД чинове a row of desks
2. (известен брой, поредица) а number/succession of; series
(последователност) sequence
безкраен РЕД мат. an infinite series
РЕД въпроси/трудности a series of questions/difficulties
РЕД мисли a chain of ideas
в тоя РЕД на мисли in this train of thought
РЕД посещения a round of visits
РЕД правила a set of rules
РЕД събития a sequence of events
пo РЕД причини for a number/variety of reasons
пo азбучен РЕД in alphabetic order/sequence
и РЕД други and many others
РЕД пo РЕД one after another, successively, in succession
(години) под РЕД (years) in succession
3. (начин на действие, подреждане, изправност, обичаи, сбор от правила, норми, строй, режим) order, system
воен. order, formation, array
РЕД и законност law and order
внасям/слагам РЕД в regulate
внасям известен РЕД в put some sort of system in
привеждам в РЕД put in order
научавам на РЕД discipline; teach s.o. order
научавам се на РЕД be disciplined, learn to be orderly
призовавам към РЕД call to order
слагам в РЕД put in order, set to rights, (стая и) do, (нещо повредено) put right
слагам работите си в РЕД put/set o.'s affairs in order, put o.'s house in order
карам под РЕД take matters in order
поддържам РЕДа maintain order, (в къща и пр.) keep (a house, etc,) in order
нарушавам/развалям РЕДа break the routine
променям РЕДa си change o.'s routine
приетРЕД accepted order, usage
установен РЕД a fixed routine, an established usage/method
такъв е РЕДът тук this is the custom here
вътрешен РЕД internal discipline, (на пансион и np.) house regulation/rules
човек на РЕДa a man of method, a methodical man
при добър/пълен РЕД in complete order, without disorder, smoothly
отстъпвам в добър РЕД retreat in (good) order
no законен РЕД legally
пo административен РЕД through administrative channels
пo надлежния РЕД through the proper channels
пo съдебен РЕД in legal form; by order of the court
преследвам no съдебен РЕД prosecute, bring to trial
старият РЕД the old order/regime
без (никакъв) РЕД реll-mell, higgledy-piggledy
(според) както му е РЕДът in the proper way; in due form
боен РЕД воен, order of battle, battle order/formation/array
походен РЕД воен. marching formation
РЕД на гласуване voting procedure
в РЕД (за книжа и пр.) in (good) order, (за машина) in work-ing order
не в РЕД (развален, повреден) out of order
очите ми нещо не са в РЕД s.th. is wrong with my eyes, there is s.th. wrong with my eyes
не съм в РЕД (не се чувствувам добре) be/feel unwell
тук има нещо, което не е в РЕД there's s.fh. wrong here, разг. there's a screw loose somewhere
4. (време, удобен случай) turn; time
на свой РЕД in o.'s turn
всеки на свой РЕД each one in his turn
чакам си РЕДa wait o.'s turn
идва ми РЕДът, сега е мой РЕД да it is my turn to
идва ми отново РЕДът have o.'s turn again
преди да ми е дошъл РЕДът ahead of turn
още не му е дошъл РЕДът the time is not yet ripe for it
всичко на РЕДа си everything has its day
всичко върви пo РЕДa си things take their regular course
когато му дойде РЕДът all in good time
дойде РЕД човек да види... we will live to see...
5. мн. ч. (на армия, организация) ranks

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.