Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

общ

 

Тълковен речник

обща, общо, мн. общи, прил.
1. Който принадлежи на повече хора. Двете семейства имат общо жилище.
2. В който участват мнозина; колективен. Място за общо ползване.
3. Който има отношение към целия свят. Обща история.
4. Който е характерен, среща се често. Общо явление.
5. Прен. Незадълбочен, повърхностен, без подробности. Общо изказване.
6. Който се отнася до основите на нещо. Разгледани бяха някои общи въпроси в химията.
• Имам нещо общо. Намирам се във връзка или отношение с някого или нещо.
• Намирам общ език. Стигам до разбирателство с някого.
• В общи линии. Накратко, без подробности.
• На общо основание. Без отстъпки или привилегии.

Синонимен речник

(прил.) всеобхващащ, цялостен, всестранен, повсеместен, групов, безразборен
(прил.) обикновен, делничен
(прил.) обществен, колективен, комунален
(прил.) пълен, в пълен състав
(прил.) цял, пределен, външен
(прил.) съвместен, задружен, обединен
(прил.) широко разпространен, преобладаващ

Българо-Английски речник

general
(който се отнася за повече хора или предмети) common (за to)
(който засяга всички) universal
(съвместен) joint
(взаимен) mutual
(сумарен) total, aggregate
(за помещение) shared
ОБЩ въпрос а general issue
ОБЩ брой a total number; a grand total
ОБЩ живот life together, (в казарма, училище) community life
ОБЩ брой на членовете на организация an aggregate membership
ОБЩ работник labourer, an unskilled worker
ОБЩ вид a general appearance
(на страна) physiognomy
въпроси от ОБЩ интерес matters of general interest
ОБЩ фронт a common front
ОБЩ доход a total income
ОБЩ капитал a total capital
ОБЩ ефект a total/a cumulative/an overall effect
ОБЩ поглед a general view (of)
ОБЩ език a common language; lingua franca
намираме ОБЩ език find common ground, learn to understand one another
не можем да намерим ОБЩ език talk at cross-purposes
ОБЩ смисъл a general sense/meaning
ОБЩ повик a popular demand
ОБЩ познат а mutual acquaintance
ОБЩ бой a general/free fight
ОБЩ опит a shared experience
ОБЩa сума a sum total
ОБЩa работа work done in common
на ОБЩа стойност to a total value of
ОБЩa цифра an overall figure
ОБЩa мобилизация a general mobilization
ОБЩa стена a party/partition wall
ОБЩa листа a joint list
ОБЩа граница a common boundary, a joint border, a border in common (with)
имам ОБЩа граница с have a common border with, share a border with
имам ОБЩи граници с have common frontiers with
ОБЩa употреба/практика general usage
ОБЩa култура general knowledge/information
ОБЩa база прен. common ground
ОБЩa картина/представа an overall picture; pattern
ОБЩa цел a common goal
ОБЩa насока a general trend
ОБЩa политика a joint policy
ОБЩa амнистия a wholesale/general amnesty
ОБЩ а заблуда a common fallacy
ОБЩo домакинство a joint household
ОБЩo благо general welfare
за ОБЩo добро for the general benefit, for the benefit of all, for the common/general good; for the general/common/public weal
ОБЩo дело a common cause
ОБЩo притежание common possession
ОБЩo достояние е, че it is common knowledge that
за ОБЩо ползуване for general use
ОБЩo име/название a generic/an overall name
ОБЩото равнище the common level
ОБЩo образование a general education
ОБЩo земеделие communal farming
ОБЩo впечатление a general/an all-round impression
ОБЩото мнение the general opinion, the consensus of opinion
пo ОБЩo съгласие by general agreement/consent
пo ОБЩo признание by universal acknowledgment/consent
ОБЩo одобрение general approval
ОБЩo правило/събрание a general rule/meeting
ОБЩo увеличение на цените a blanket rise in prices
ОБЩo явление a common occurrence
ОБЩo твърдение a broad statement
много ОБЩо твърдение/заключение a sweeping statement
ОБЩo комюнике a joint communique
имам нещо ОБЩo c have to do with, touch
имам нещо много ОБЩо с have a good deal in common with, have a great deal to do with
нямам нищо ОБЩо с have nothing to do with, bear no relation to
това няма нищо ОБЩо с въпроса that is neither here nor there, that's not to the point, it's nothing to do with it
нямам нищо ОБЩо с have nothing to do with, bear no relation to
идваме до нещо ОБЩо reach a common point
от ОБЩото към частното from the general to the particular
за ОБЩо удоволствие/учудване to everybody's delight/surprise
имаме ОБЩи интереси have interests in common
на ОБЩо основание вж. основание
ОБЩи разноски general expenses
ОБЩи цифри overall figures
ОБЩи сили aggregate forces
ОБЩи усилия combined

Подробна информация от Wikipedia

Общомедия - Общомедия (на англ.: Wikimedia Commons или Wikicommons) е проект на Фондация Уикимедия, представляващ хранилище на свободни картинки, звукови и други файлове.
Общност на независимите държави - Общност на независимите държави (ОНД, на руски: Содружество Независимых Государств, СНГ) е регионална международна организация, имаща за цел да регулира сътрудничеството между страните, по-рано влизащи в състава на СССР.
Общуване - Общуването (или комуникация) е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят информация.
Общество на народите - Обществото на народите (на англ.: League of Nations), съкратено ОН, е международна организация, съществувала между Първата и Втората световна война.
Общност на нациите - Общността на нациите (на английски: Commonwealth of Nations), наричана в миналото и Британска общност, е международна организация, включваща 53 независими днес държави, които са били част от Британската империя (с изключение на Мозамбик и Руанда).
Общини в България - Двадесет и осемте области в България са разделени на общо 265 общини.
Общество - Обществото или човешкото общество е голяма група от хора, общност в трайно социално взаимодействие, споделяща една и съща географска или социална територия, подчинена на един и същ политически авторитет и доминиращи културни очаквания.
Общински съвет - Общинският съвет е орган на местното самоуправление в дадена община.
Обща медицина - Обща медицина е широка медицинска специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при човешките болести.
Обществено достояние - Обществено достояние се нарича специален статут на произведения на изкуството или патенти, при които авторското право не се закриля.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.