Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

за

 

Тълковен речник

предлог.
1. За означаване на място, където някой се хваща, залавя, връзва. Хванах я за ръката. Хванах се за ухото. Вързаха го за дървото.
2. За означаване на посока, направление, крайна цел на движението. Заминавам за Канада. Този влак е за София.
3. За означаване на продължителност на време. Ще го напиша за един час. Отивам на море за десет дни.
4. За означаване на време, определено за някакво действие. Ще отложим срещата за утре.
5. За означаване цел или предназначение; годност, съответствие. Отивам за хляб. Работя за слава. Четка за обувки. Паста за зъби. Тази хартия става за писане. Не ставам за такава работа. Малък съм за работа.
6. За означаване на обект, въпрос, относно който се пише, говори, разсъждава и др. В тази книга се разказва за турското робство. Ще се говори за опазване на природата. Искам да те питам за изпита.
7. За означаване на причина на действието. Трябва да се извиниш за тази постъпка. Плащат му за работата.
8. За означаване на обект, от чиято гледна точка се преценява нещо. За него е важно да има пари.
9. С глаголи като вземам, смятам се, минавам и под. Помислих го за студент. Минава за начетен.
10. За означаване на поредност. За втори път идвам в Пловдив. За последен път ти казвам.
11. За означаване на предмета за размяна; за подмяна. Ще си купя обувки за 1000 лв. Давам сливи за смет.
13. С глаголи като копнея, тъгувам, моля се, милея; болно ми е, яд ме е и др. Тъгувам за родния си край. Милея за университета.
• За бога. При настоятелна молба. За бога, дай ми повече време.
• Правя нещо за лице. Лицемерно, за пред хората. Беше любезен само за лице.
• За чудо и приказ. Много хубаво, чудесно. Направиха сватба за чудо и приказ.

Синонимен речник

(предл.) заради, поради, вместо
(предл.) към, за към, по посока на, в
(предл.) по отношение на, относно
(предл.) върху, по, срещу, против

Българо-Английски речник

1. предл. (полза) for
направих го ЗА него I did it for him
ЗА кого е това? who is that for?
три на два ЗА нас (спортен резултат) two to three for us
аргументи ЗА и против arguments pro and con
гласувам ЗА предложението vote for the proposal
2. (посока, цел на движение) to, for
пътувам ЗА Варна I am going/travelling to Varna
заминавам ЗА Англия I am leaving for England
влакът ЗА Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train
3. (времетраене, определен период, момент), in, for, till
ще свърша тази работа ЗА един ден I shall do this work in a day
не може да се свърша ЗА един час it can't be done in an hour
заседанието се отложи ЗА утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday
ЗА колко време ще стигнем? how long will it take us to get there?
ЗА кога го искаш? when do you want it for?
ЗА последните пет години during the last five years
4. (времетраене като цел на действие) for
взехме храна ЗА два дни we took enough food for two days
дойдох ЗА една седмица I came for a week/on a week's visit
5. (предназначение на предмет) обик. без предл.; for
четка ЗА зъби tooth-brush
чаша ЗА вода drinking-glass, tumbler
чаша ЗА вино wineglass
чаша ЗА чай tea-cup
вода ЗА пиене drinking water
това е ЗА тебе this is for you
купих го ЗА подарък I bought it for a present
6. (цел на действието) to (c inf.), to, for
отивам ЗА хляб I'm going to get bread
време е ЗА вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner
време е ЗА лягане it's time to go to bed, it's bedtime
не ЗА това дойдох тук that's not what I came here for
готови сме ЗА път we are ready to start
ЗА тази цел to this end, for the/this purpose
7. (въвежда предложно допълнение) of, about, for, to, без предлог
мисля/говоря ЗА нещо think/speak about/of s.th
ЗА какво говорите? what are you talking about?
спомням си ЗА нещо remember s.th.
напомням ЗА remind of
женя се ЗА някого marry s.o.
годявам се ЗА някого get engaged to s.o.
копнея ЗА нещо/някого long for s.th./s.o.
жал ми е ЗА нещо/някого be sorry for s.th./s.o.
тревожа се ЗА децата be worried about the children
8. (въвежда сказуемно определение) без предл.; for
той бе избран ЗА секретар he was elected secretary
ЗА глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool?
ЗА какво ме вземате? what are you taking me for? what do you think I am?
9. (това, за което хващам нещо) by, on, to
тя водеше детето си ЗА ръка she led the child by the hand
държа се ЗА перилата hold on to the bannister, hold the rail
10. (причина) for
той бе награден ЗА добрата си работа he was rewarded for his excellent work
съдят го ЗА убийство he is being charged for murder
11.(цена, размяна) for
тя купи роклята ЗА десет лева she bought the dress for ten levs
плащам ЗА работата pay for the work
той размени писалката си ЗА три нови книги he exchanged his pen for three new books
търг ЗА (някаква сума) a contract worth
марки ЗА един лев а lev's worth of stamps
12. (за кой път се върши нещо) for
той го направи ЗА първи път he did it for the first time
ЗА първи път опитвам... I've tasted... for the first time
13. (от гледище на) to in
ЗА мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible
това е ново ЗА мене this is quite new to me
това е важно/интересно/полезно ЗА нас it is of importance/interest/use to us
14. (за уречена област иди сфера на дейност) for, of
отговарям ЗА be responsible for; be in charge of
15. предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.)
ЗА броявам begin counting/to count
ЗА жълтявам begin to look yellow
ЗАвайквам се start moaning, set up a howl/wail
ЗАвързвам спор enter on/start an argument
16. (образува глаголи от свършен вид означава действие извършено докрай) out, up, down
ЗА писах адреса I wrote down the address
ЗАвинтих бурмата I drove the screw home
ЗА топлих водата I heated (up) the water
той ЗАзубри урока he swatted/has swatted up the lesson
ЗАкръглям цена round off/out a price
раната ЗАздравя the wound has healed
17. (преминаване в ново състояние, образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en,-ify, be-
обременявам become pregnant
ЗАмърсявам make dirty, soil; befoul
ЗАгрозявам uglify
ЗАякчавам strengthen, consolidate
ЗАмъглявам прен. bedim

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.