Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

word

 

Английско-Български речник

word [wə:d]

I. n
1. дума, слово; by ~ of mouth устно; ~ for ~ дума по дума; attr дословен, буквален (за превод и пр.); to a ~ точно, буквално; in a ~ с една дума, накратко казано; in other ~s с други думи, т. е.; in ~s of one syllable с думи прости, просто и ясно; I told him in so many ~s казах му ясно (недвусмислено), обясних му най-подробно; in the ~s of според думите на ..., както се изразява ...; not to mince o.’s ~s говоря направо (без заобикалки), не си поплювам; to eat o.’s ~s връщам си думите назад; to put o.’s thoughts into ~s давам израз (изразявам, формулирам) мислите си; a man of few ~s мълчалив, неразговорлив човек; to make few ~s of it не приказвам много, много за това; to get (put) in a ~, to get a ~ in edgewise (edgeways) казвам и аз нещо, обаждам се; to say (put in) a good ~ for s.o. казвам една (добра) дума за някого, препоръчвам някого; to put (the) ~s into s.o.’s mouth разг. подсказвам (подшушвам) някому какво да каже; lost (at a loss, stuck) for ~s онемял (от изненада, вълнение и пр.), глътнал езика си; beyond ~s неизказан, неизразим; ~s fail me to express нямам думи да изкажа; too silly (ridiculous) for ~s неизказано глупав (нелеп); a play upon ~s игра на думи; the last ~ последната (решаващата) дума (мнение); the last ~ in (of) последната дума на (техниката, модата и пр.); hard ~s тежки думи; hard ~s break no bones дума дупка не прави; idle ~s празни приказки; fair (fine) ~s красиви фрази; big ~s големи приказки, хвалби, самохвалство; famous last ~s пък кой знае, всяко твърдение е предпоследно; a dirty ~ тема табу; to have a ~ is s.o.’s ear подшушвам, давам информация на ухо; cold is not the ~ for it, its freezing малко е да се каже, че е студено, направо е ледено студено; mark my ~s! помни ми думата! ще видиш, че съм прав! a ~ spoken is past recalling казана дума, хвърлен камък; a truer ~ was never spoken право е, права приказка, права дума каза; a ~ in (out of) season съвет (не) на място, уместен (неуместен) съвет; to hang on s.o.’s ~ гледам някого в устата, слушам с възхищение; not to be able to put two ~s together не мога да кажа две думи на кръст; to give (pledge) o.’s ~ давам дума, заричам се, вричам се; to keep (break) o.’s ~ (не) изпълнявам дадената дума; to go back on o.’s ~ отмятам се от (не изпълнявам) думата (обещанието) си; a man (woman) of his ~ човек, който държи на думата си; to be as good as o.’s ~ изпълнявам дадената дума; to be better than o.’s ~ правя повече, отколкото съм обещал; ~ of honour честа дума; upon my ~! честна дума! ей Богу! I give you (you may take) my ~ for it имаш честната ми дума, вярвай ми; to take s.o. at his ~ (по)вярвам на обещанието (думата) на някого;
2. често pl разговор; спор; may I have a ~ with you? мога ли да поговоря с вас? to have ~s (with) споря, карам се, скарвам се (с); ~s ran high спорът (кавгата) се разгорещи (изостри);
3. дума, обещание;
4. заповед, нареждане; ~ of command воен. команда; say the ~ само кажи (нареди) (и ще го направя); mum’s the ~! шт! не казвай на никого! по този въпрос не трябва да се говори! from the ~ go от начало до край;
5. вест, известие, съобщение; to send ~ to s.o. съобщавам някому, уведомявам някого; to pass the ~ предавам съобщение (информация);
6. парол(а);
7. девиз, лозунг;
8. рел. the W. Светото писание; християнското учение; ministers of the ~ свещеници;

II. v изразявам (с думи), формулирам, казвам; I should ~ it rather differently аз бих го изразил по друг начин; beautifully ~ed speech прекрасно написана (съставена) реч.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.