Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

way

 

Английско-Български речник

way [wei]
n
1. начин, способ, метод, маниер; in a ~ донякъде, в известен смисъл; in every ~ всячески, по всякакъв начин; във всяко отношение; you can’t have it both ~s не може и вълкът да е сит, и агнето да е цяло; не може хем едното, хем другото; (there are) no two ~s about it няма две мнения по този въпрос; one ~ or another (either ~) така или иначе; she has a ~ with children тя умее да общува (да се оправя) с деца; the other ~ иначе; to get (have) o.’s own ~, to follow (hold, keep) o.’s own ~ правя (постъпвам) по своему, постигам своето, вървя по собствен път, отстоявам своето; to be set in o.’s ~s имам установени навици (характер); to mend o.’s ~s променям се, влизам в правия път; to my ~ of thinking по моему, по мое мнение; според мен; where there is a will there is a ~ когато има добра воля (желание), начин (разрешение) се намира; No ~! абсурд! невъзможно! the W. християнската религия; Committee of W.s and Means англ., ам. полит. бюджетна комисия; начини за постигане на цел;
2. път, пътека; шосе, място за преминаване; the W. of the Cross рел. Голгота (и прен.); cross (over) ~ отсреща, насреща; ~ through пасаж; ~ in вход; ~ out изход; прен. изход от положението; the broad ~ прен. пътят на наслажденията; the narrow ~ прен. пътят на добродетелта; the Milky W. астр. Млечният път; on the ~
1. предстоящ, на път;
2. по пътя (to към); across the ~ насреща, отсреща (през пътя); to be in the ~
1. преча, стоя на пътя, представлявам препятствие;
2. под ръка съм; на разположение съм; by the ~
1. по пътя;
2. между другото; впрочем; to get in the ~ of преча на, стоя на пътя на; to come s.o.’s ~ предоставям се на (за шанс, възможност); to get into the ~ of привиквам (пристрастявам се) към; to get out of s.o.’s ~ отстранявам се, махам се, отдръпвам се от пътя на някого; прен. преставам да преча на някого; to clear (pave, smooth) the ~ for разчиствам (откривам) пътя на, подготвям почвата за; to make ~ for давам път на, отстъпвам място на; to know o.’s ~ about (around) наясно съм с; to make the best of o.’s ~ бързам, колкото мога; to make o.’s ~ in the world правя кариера, пробивам си път в живота, завоювам си място в обществото; to see o.’s ~ разбирам как трябва да действам; out of the ~
1. не в (на) пътя, настрана;
2. необикновен, необичаен, забележителен; особен;
3. отдалечен, далечен; затънтен, забутан; to go the ~ of all flesh (of nature, of all the earth) умирам, отивам си от този свят; to be in a fair ~ to s.th.; to be (well) on o.’s ~ to на път съм (имам шанс) да постигна (сполуча) нещо; to blaze the ~ пробивам (проправям) си път през гората; прен. новатор съм; to fight o.’s ~ насила си пробивам път; to feel (grope) o.’s ~ вървя пипнешком, опипом търся пътя си; прен. действам предпазливо, опипвам терена; to find o.’s (the) ~ намирам пътя; прен. прониквам, попадам; постигам с труд нещо, пробивам (прен.); to go all the ~ with изцяло, напълно се съгласявам с; to go the whole ~ върша нещо из основи, както трябва, не се спирам наполовина; to go the wrong ~ сбърквам пътя; (за храна) попада в кривото гърло; to keep out of harm’s ~ избягвам опасността; държа се настрана от греха; to lead the ~ оглавявам, вървя начело; to meet s.o. half ~ правя компромис за (отстъпвам на) някого;
3. направление, курс, посока; this ~ насам; the other ~ round обратно; to cut both ~s нож с две остриета съм (и прен.); every which ~ по всички направления, в разни посоки; on the ~ out разг.
1. излизащ от мода;
2. умиращ; замиращ; to look the other ~ правя се, че нищо не виждам; отвръщам, извръщам поглед; to rub s.o. (up) the wrong ~ дразня някого, лазя по нервите на някого; to go out of o.’s ~ to давам си специален труд да, полагам извънредни (особени) усилия да;
4. разстояние; a little ~ (s) недалеко, наблизо; we go ~ back, we go back a long ~ отдавна сме заедно, връзката ни е от дълго време; to go a long ~ towards допринасям много за, спомагам за; his name goes a long ~ той има голямо влияние, думата му тежи; вслушват се в мнението му; you are a long ~ out много се лъжете;
5. разг. състояние, положение; начин на живот; to live in a great ~ живея на широко (широка нога); to be in a bad ~
1. ост. много ми е зле;
2. разтревожен съм; in a big ~ силно, с ентусиазъм, решително; to get that ~ разг. попадам в лошо положение, изпадам в неприятност; in a family ~ по семейному, домашному, свойски, интимно; to be in the family ~ бременна съм; to pay o.’s ~ живея според средствата си (в смисъл - без дългове);
6. ход, движение, инерция; to get under ~ (за кораб) отплувам, заминавам, тръгвам на път; прен. започвам, пускам в ход, осъществявам; to gather (lose) ~ ускорявам (забавям) хода; набирам (губя) скорост;
7. (употребява се за усилване): the worst ~ много, крайно, необикновено; ~ above много над; ~ ahead далеко напред;
8. pl тех. плази за спускане на кораб във водата; • the Great White W. булевард Бродуей в Ню Йорк; by ~ of
1. през;
2. като, за; вместо; by ~ of an introduction вместо въведение, като увод;
3. за да (с ger);
4. по отношение на, що се отнася до (и in the ~ of) a country without much in the ~ of natural resources страна, сравнително бедна по отношение на природни богатства; to give ~
1. отстъпвам, поддавам се; сменявам се, изчезвам, разсейвам се;
2. давам воля (на чувства и пр.) (to);
3. (за разсъдък) размътвам се;
4. (за крака) подкосявам се;
5. фин. (за акции) спадам, намалявам ми цената;
6. мор. налягам на веслата; to go a little (good) ~ with s.o. имам незначително (голямо) влияние върху някого; to take o.’s ~ отивам; right of ~ юрид. право на преминаване.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.