Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

say

 

Английско-Български речник

say [sei]

I. v (said [sed]) казвам (to на); to have nothing to ~ for o.s. мълчалив съм; не мога да се оправдая; to ~ a good word for казвам добра дума (ходайствам) за; ~ the word and I’ll do it само кажи и ще го направя; ~ no more! достатъчно! ясно! to ~ s.o. nay книж. отказвам на някого; to ~ grace чета молитва преди (след) ядене; to be said or sung за рецитиране или пеене; I ~! слушай! я виж! виж ти! I’ll say! разг. разбира се!, и още как! you don’t ~ (so)! нима! you may well ~ so с право можеш да го кажеш; I should ~ that струва ми се, че; what he ~s goes думата му е закон; каквото каже той, това става; what I ~ is моето мнение е (мисля), че; what would you ~ to a cup of tea? какво ще кажеш за чаша чай? I wouldn’t ~ no to a cup of coffee не бих отказал едно кафе, бих изпил едно кафе; no sooner said than done речено сторено; it ~s in the Iliad в Илиадата се казва; he is said to sing well казват, че пее хубаво; that is to ~ тоест, а именно, това ще рече; ~ five dollars да кажем пет долара; well, ~ it were true, what then? добре, да речем, че е вярно, какво от това? there is no ~ing what time he will come back един Господ знае кога той ще се върне; it goes without ~ing от само себе си се разбира; before you could ~ knife (Jack Robinson) преди да можеш да се обърнеш; you can ~ that again! you said it! разг. така е; ~s you! ам. sl глупости на търкалета! ~s who! sl откъде накъде (кой казва?)! ~, that’s a good idea! ам. хей, това е чудесна идея! enough said! ~no more! ясно, разбрах! what have you got to ~ for yourself? какво ще кажеш в своя защита? какво ти е оправданието?


n ост. вид фин вълнен плат.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.